پنل مهاجرت دومين كنفرانس حكمراني
جمعیت مهاجران در جهان

جمعیت مهاجران در جهان

در خصوص رقم واقعی جمعیت مهاجران در جهان مباحثات متعددی وجود دارد. اهمیت فهم آمارهای مهاجرتی از آن …

ادامه مطلب