تأثیر نیروی کار مهاجر افغانستانی بر نرخ بیکاری و نرخ مشارکت افراد بومی در بازار کار ایران

تأثیر نیروی کار مهاجر افغانستانی بر نرخ بیکاری و نرخ مشارکت افراد بومی در بازار کار ایران

« تأثیر نیروی کار مهاجر افغانستانی بر نرخ بیکاری و نرخ مشارکت افراد بومی در بازار کار ایران» عنوان…

ادامه مطلب
قاچاق مهاجر به مثابه تجارت

قاچاق مهاجر به مثابه‌ی تجارت

«روش تحقیق مورد استفاده روش کیفی و از شیوه مصاحبه عمیق فردی برای گردآوری داده‌ها استفاده شده است. …

ادامه مطلب