امیرحسین چیتساززاده

امیرحسین چیتساززاده

راهکار مواجهه با مهاجران افغانستانی بدون مدرک

ترمینال اتوبوسرانی در شهر زرنج، جایی که اکثر مهاجران به آن‌جا می‌آیند تا بتوانند غیرقانونی به ایران برسند
تصور کنید صاحب‌خانه‌‌‌ای هستید که آن را اجاره داده‌‌‌اید، اما نمی‌‌‌دانید چند نفر در آن ساکن هستند یا مدیر کارگاه یا کارخانه‌‌‌ای هستید و نمی‌‌‌دانید چند نفر در آن کار می‌کنند یا ماهانه چه میزان دستمزد می‌‌‌پردازید یا نان‌‌‌آور خانواده‌‌‌ای هستید، اما نمی‌‌‌دانید چند نفر تحت تکفل شما هستند. این وضعیت‌‌‌ها به نوعی شبیه رابطه دولت‌‌‌ها با مهاجران بدون مدرک است که در خاک کشورشان مشغول کار و زندگی در تمام ابعاد آن هستند.