مادران بی‌صدا و سخنگویان جعلی

مخالفین در هر جایی بنا به اغراض و منافع شخصیشان مردان خارجی را به یک شکل تصویر می‌کنند. یک جا به آن‌ها برچسب مرد بی مسئولیت و شهوت‌ران که به دنبال تمتع جنسی و رها سازی زن ایرانی است، یکجا مردی ظالم که زن ایرانی را برای بردگی به کشورش می‌برد و در جای دیگر از این ناراحت می‌شوند که چرا به فرزندان آنان بی هویت گفته شده است و آن را توهین به این پدران می‌دانند.
ادامه مطلب