دیاران

دیاران

زیست مهاجران غیرقانونی در ایران: بررسی چالش ها و ارائه راهکار

مهاجران غیرمجاز
???? یکی از موضوعاتی که این روزها مورد توجه آحاد مختلف جامعه‌ی ایران قرار گرفته است، حضور مهاجران بدون مدرک و غیرقانونی در ایران است. «زیست مهاجران غیرقانونی در ایران، بررسی چالش‌ها و ارائه‌ی راهکارها» (https://diaran.ir/6807/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86/)دهمین کتاب از سلسله پژوهش‌های اندیشکده‌ی دیاران بود که در سال ۱۴۰۰ در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری منتشر شد.

نشست بررسی برنامه هفتم توسعه از منظر مهاجرتی

برنامه هفتم توسعه از منظر مهاجرتی
بیست و یکمین نشست کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی با عنوان «بررسی برنامه هفتم توسعه از منظر مهاجرتی» در  تاریخ 4مهر 1402 با همکاری اندیشکده دیاران در پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه شریف برگزار شد.