بررسی ویژگی‌ها و وضع فعالیت اتباع خارجی در کشور

کشور ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود و بهره‌مندي از منابع سرشار طبیعی، که می‌تواند فراهم‌کننده موقعیت‌هاي شغلی بسیار باشد و همچنین به دلیل وقوع جنگ و یا ناامنی در دهه‌هاي اخیر در کشورهاي هم‌جوار مانند افغانستان، عراق، پاکستان و … و جاري شدن قوانین بین‌المللی در خصوص پناهندگان، براي پذیرش مهاجران مستعدتر گردیده و همین امر سبب شده تعداد زیادي افغانستانی و … از مرزهاي مختلف وارد ایران شوند. از طرفی انفجار جمعیت کشور ایران در دهه ۶۰ و افزایش ظرفیت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی طی سال‌هاي اخیر، نیروي کار عظیم پیش‌بینی‌نشده و بدون برنامه‌ریزي را به بازار کار کشور تحمیل نمود و سبب شد یک ارتباط نابرابري میان جویندگان کار و فرصت‌هاي شغلی موجود در کشور بوجود آید .

در این میان حضور اتباع خارجی ،در کشور می‌تواند تعداد جویندگان کار را افزایش داده و سبب سلب فرصت‌هاي شغلی از جویندگان کار ایرانی گردد . از سوي دیگر نباید این موضوع را نادیده گرفت که اغلب جویندگان کار ایرانی (حتی فاقد تحصیلات دانشگاهی و بدون مهارت) حاضر به انجام فعالیت‌هایی که توسط نیروي کار خارجی صورت می‌پذیرد، نمی‌شوند. از این رو می‌توان گفت، نفس به کارگیري نیروي کار خارجی در کشورهاي مختلف، امري طبیعی است، چنانچه در شرایط متعادل و منطقی، ورود و خروج نیروي کار به کشورها آن‌قدر هم ناخوشایند نبوده و بستگی به سیاستگذاري هر کشور در این خصوص دارد؛ به طوري که به صورت دوسویه هم می‌توان از حضور اتباع خارجی در راستاي بهره‌مندي از تخصص و مهارت نیروهاي تحصیل‌کرده سود برده و متعاقب آن به توسعه و رونق اقتصادي کشور یاري رساند و یا در فرصت‌هاي برابر امکان به کارگماري نیروهاي داخلی را از بین برد . ،

گزارش بررسی ویژگی‌ها و وضع فعالیت اتباع خارجی در کشور بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ مجموعه‌اي است که به صورت تفصیلی و بر اساس نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، مرکز آمار ایران به بررسی و ارائه ویژگی‌هاي اتباع خارجی در کشور از جمله آمارهاي جمعیتی و به ویژه وضعیت اشتغال و بیکاري آن‌ها و محاسبه شاخص‌هایی نظیر نرخ مشارکت اقتصادي، نرخ اشتغال، نرخ بیکاري اتباع خارجی در سطح ملی و استانی می‌پردازد.

این گزارش را از لینک زیر می‌توانید دانلود کنید:

دانلود گزارش بررسی ویژگی‌ها و وضع فعالیت اتباع خارجی در کشور

این گزارش پیشتر در سامانه اطلاع‌رسانی آماری وزارت رفاه، کار و تعاون اجتماعی منتشر شده بود.

به اشتراک بگذارید

دیدگاه ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *