محمدمهدی دهدار

محمدمهدی دهدار

اخراج گسترده مهاجران افغانستانی از پاکستان و پیامدهای آن برای ایران

اخراج مهاجران افغاستانی از پاکستان

دولت پاکستان پس از آنکه در اکتبر 2023 ا…