ثبت نام اتباع خارجی در کنکور سراسری

شرايط و ضوابط ثبت نام اتباع خارجي


داوطلبان شركت كننده اتباع غير ايراني در کنکور سراسری، بايد علاوه بر شرايط عمومي و اختصاصي اين آزمون، داراي شرايط زير بوده و بند مربوط در تقاضانامه ثبت نام اينترنتي را علامت‌گذاري نمايند.

1 -داوطلبان تحصيل ملزم به مطالعه دقيق مندرجات اين دفترچه راهنما و اطلاعيه‌هاي بعدي آزمون و همچنين رعايت
مقررات و ضوابط پذيرش بوده و هيچ عذري مبني بر عدم اطلاع از مفاد دفترچه‌ها و اطلاعيه‌ها و قوانين مربوطه از
سوي داوطلبان پذيرفته نيست.

2 -فقط «اتباع غير ايراني مقيم جمهوري اسلامي ايران» و داراي «اقامت قانوني»، مجاز به ثبت‌نام و يا شركت درآزمون
سراسري بوده و در صورت شركت اتباع غير ايراني مقيم ساير كشورها، پذيرش آنان «لغو» ميگردد.
3 -همه داوطلبان تحصيل دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي در رشته‌ها، مقاطع و دوره‌هاي مختلف تحصيلي مشمول شرايط و ضوابط اين شيوه‌نامه مي‌باشند.
4 -حداكثر مدت تحصيل مجاز در مقاطع كارشناسي پيوسته براي آن دسته از داوطلبان تحصيل كه در چهارچوب ضوابط و مقررات سازمان سنجش آموزش كشور در دورههاي دانشگاه پيام نور پذيرفته شدهاند، 5 سال و در صورت افزايش سنوات، تمديد نيمسال تحصيلي به مدت دو نيمسال طبق تصميم‌گيري كميسيون موارد خاص دانشگاه پيام نور خواهد بود.
5 -داوطلبان تحصيل غير ايراني، مجاز به انتخاب رشته در مناطق غيرمجاز تردد و اسكان اتباع غير ايراني مندرج در
درگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور نمي‌باشند و در صورت قبولي در كد رشته مناطق غيرمجاز، قبولي
و پذيرش آنان در آزمون ورودي همان سال «لغو» ميگردد و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي از پذيرش اين
دسته از داوطلبان معذور خواهند بود.
6 -داوطلبان تحصيل غيرايراني پذيرفته شده در مناطق غيرمجاز، مي‌توانند بر اساس كسب حدنصاب نمره علمي، در
اولين كد رشته تحصيلي منطقه مجاز، طبق كارنامه قبولي و كاربرگ انتخاب رشته‌هاي تحصيلي آزمون سراسري، ادامه
تحصيل دهند. دانشگاه‌هاي محل پذيرش اوليه كه جزء مناطق غيرمجاز محسوب مي‌شوند، ملزم به ارجاع پذيرفته
شده غيرايراني طي مكاتبه مستقيم به سازمان سنجش آموزش كشور ميباشند.
7 -داوطلبان در هر يك از رشته‌هاي تحصيلي بايد واجد شرايط مقررات و ضوابط پذيرش بوده و محل تحصيل خود را با
توجه به ضوابط مربوط انتخاب نمايند، در غير اين صورت قبولي آنان لغو گرديده و از ثبتنام و ادامه تحصيل آنان
ممانعت به عمل مي‌آيد.
8 -در صورت مغايرت شرايط پذيرش و ثبت نام داوطلبان تحصيل با مقررات و ضوابط شيوه‌نامه در هر مرحله از ثبت نام و تحصيل با تأييد و تشخيص «اداره كل امور دانشجويان غير ايراني»، از ادامه پذيرش و تحصيل داوطلب جلوگيري
به عمل مي‌آيد.
9 -پذيرش داوطلبان تحصيل در رشته‌هايي كه منجر به ايجاد تعهداتي براي جمهوري اسلامي ايران شود (از جمله تعهدات استخدامي) و رشته‌هاي خاص و غيرمجاز مندرج در درگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور، ممنوع است.
10 -جمهوري اسلامي ايران هيچگونه تعهدي در خصوص صدور مجوز اقامت براي خانواده داوطلبان تحصيل به استثناء
همسر و فرزندان دانشجويان ندارد.
11 -داوطلبان غيرايراني همانند پذيرفته‌شدگان ايراني تابع ضوابط و مقررات آموزشي و دانشجويي مؤسسه آموزش عالي محل قبولي خود خواهند بود.
12 -همه داوطلبان تحصيل پذيرفته شده آزمون سراسري دوره روزانه (در تمامي رشته‌ها و مقاطع تحصيلي غيرپزشكي)
موظف به پرداخت شهريه تحصيلي طبق مصوبات هيئت امناي دانشگاه‌هاي تحت پوشش وزارت علوم، تحقيقات و
فناوري حداكثر تا 80 درصد شهريه دوره نوبت دوم (شبانه) و در گروه پزشكي بر اساس مصوبات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌باشند.
13 -پذيرش اتباع غيرايراني ورودي آزمون‌هاي سراسري و دوره‌هاي بدون آزمون (پذيرش صرفاً بر اساس سوابق
تحصيلي)، در مقاطع تحصيلي كارداني، كارشناسي و دكتراي حرفهاي ملزم به دارا بودن مدرك ديپلم از مدارس
جمهوري اسلامي ايران و نيز مدارس بين‌المللي در داخل ايران است

14 -تمامي مدارك ديپلم صادره از سوي مدارس جمهوري اسلامي ايران داوطلبان غيرايراني، بايد مورد تأييد وزارت
آموزش و پرورش قرار گيرد.
15 -داوطلبان غيرايراني پذيرفته شده در مرحله اول ثبت‌نام در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، ملزم به ارائه يكي
از مدارك اقامتي معتبر زير مي‌باشند:
– گذرنامه داراي حداقل شش ماه مجوز اقامت.
– دفترچه پناهندگي سياسي صادره از سوي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.
– كارت هويت ويژه اتباع غيرايراني داراي اعتبار در همان سال بر اساس اعلام اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي
وزارت كشور.
– آخرين كارت آمايش معتبر بر اساس اعلام اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور.
16 -پذيرش و ثبت‌نام اوليه داوطلبان تحصيل فرزندان طلاب مركز جامعه‌المصطفي(ص) العالميه بر اساس گذرنامه و
اقامت صادره آن مركز بلامانع بوده و ثبت نام قطعي و ادامه تحصيل آنان منوط به اخذ گذرنامه و رواديد تحصيلي و
اقامت قانوني است.
17 -داوطلبان غيرايراني در هر مقطع تحصيلي فقط يك بار مجاز به تحصيل بوده و تكرار مقطع تحصيلي در دوره‌هاي
روزانه، شبانه، پيام نور، فراگير پيام نور، جامع علمي- كاربردي، بدون آزمون و دانشگاه آزاد اسلامي و ساير مؤسسات
آموزش عالي جمهوري اسلامي ايران ممنوع است و چنانچه در حين تحصيل داوطلبان تحصيل ورودي آزمون‌هاي
سراسري محرز گردد كه دانشجو داراي يك مدرك كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و يا دكتري بوده و با گواهي
مدرك مقطع تحصيلي قبلي مجدداً با شركت در آزمون مربوطه در مقطع تحصيلي تكراري پذيرفته شده است، از
تحصيل ايشان ممانعت به عمل آمده و اخراج ميگردد. دانشگاه محل تحصيل در اين خصوص ملزم به اخذ تعهد از
دانشجو در مرحله پذيرش و ثبت نام اوليه است.
18 -تحصيل داوطلبان در مؤسسات آموزش عالي و يا مراكز جامعه‌المصطفي(ص) و مركزآموزش عالي اهل‌بيت(ع) به
صورت همزمان ممنوع است.
19 -دانشجويان غير ايراني به دليل تابعيت غير ايراني مشمول قانون نظام‌وظيفه نمي‌باشند.

مقررات و ضوابط مربوط به دانشجويان غيرايراني گروه پزشكي كه درحين تحصيل تابعيت ايراني را احراز مي‌نمايند، به شرح ذيل مي‌باشد:


1 -دانشجويان غيرايراني شهريه‌پرداز كه از طريق كنكور سراسري وارد دانشگاه مي‌شوند، پس از اخذ تابعيت ايراني
مشمول آموزش رايگان (معاف از پرداخت شهريه) مي‌باشند. سهميه قبولي اين افراد براساس محل اخذ ديپلم/پيش
دانشگاهي در زمان ورود به دانشگاه، خواهد بود.
تبصره 1 :اين دانشجويان پس از فراغت از تحصيل ملزم به طي تعهدات طرح نيروي انساني مشابه دانش‌آموختگان ايراني وفق ضوابط مربوطه و گذراندن تعهدات آموزش رايگان، متناسب با طول دوره بهره‌مندي از آموزش رايگان به عنوان دانش‌آموخته ايراني، خواهند بود.
تبصره 2 :در صورتيكه دانشجويان مذكور، تمايل به استمرار آموزش بصورت شهريه‌پرداز داشته باشند، معاف از تعهدات
آموزش رايگان مي‌باشند. تعهدات نيروي انساني اين افراد، مشابه دانش‌آموختگان ايراني منطبق با ضوابط مربوطه، است.
2 -دانشجويان غيرايراني بورسيه، كه بدون شركت در آزمون سراسري با توجه به برخورداري از امتياز بورسيه در دانشگاه
پذيرفته‌شده‌اند، پس از تغيير تابعيت ايراني، ملزم به اتمام تحصيلات با پرداخت شهريه همانند دانشجويان پرديس
خودگردان مي‌باشند.

تبصره: اين دانشجويان پس از فراغت از تحصيل ملزم به طي تعهدات طرح نيروي انساني مشابه دانش‌آموختگان ايراني
وفق ضوابط مربوطه و ملزم به ايفاي تعهدات آموزش رايگان متناسب با طول دوره بهره‌مندي از بورسيه، خواهند بود.
3 -دانشجويان غيرايراني كه به صورت آزاد، بدون شركت در كنكور سراسري و با پرداخت شهريه، توسط دانشگاه‌ها به
عنوان دانشجوي پرديس خودگردان پذيرفته شده‌اند، پس از اخذ تابعيت ايراني، ملزم به اتمام تحصيلات با پرداخت
شهريه همانند دانشجويان پرديس خودگردان مي‌باشند.
تبصره: اين دانشجويان پس از فراغت از تحصيل، ملزم به طي تعهدات طرح نيروي انساني مشابه دانش‌آموختگان ايراني منطبق با ضوابط مربوطه خواهند بود و مشمول تعهد آموزش رايگان نمي‌باشند.
4 -دانش‌آموختگاني كه پس از فراغت از تحصيل و قبل از دريافت مدارك و دانشنامه، تغيير تابعيت مي‌دهند، ملزم به طي تعهدات طرح نيروي انساني مشابه دانش‌آموختگان ايراني برمبناي ضوابط مربوطه خواهند بود و با توجه به اينكه دانشجويان بندهاي 1 و 3 فوق‌الذكر تمامي طول دوره تحصيل را شهريه پرداخته‌اند، مشمول تعهدات آموزش رايگان نمي‌باشند و صرفا دانشجويان بند 2 فوق‌الذكر (بورسيه) متناسب با طول دوره تحصيل مشمول تعهد آموزش رايگان مي‌باشند.

مقررات و ضوابط مربوط به دانشجويان غيرايراني داوطلب گروه غيرپزشكي در کنکور سراسری كه درحين تحصيل تابعيت ايراني را احراز مي‌نمايند، به شرح زير است:


1 -در خصوص دانش‌آموختگان غيرايراني كه دانشنامه خود را از محل تحصيل دريافت و پس از آن تابعيت ايراني را
اخذ نموده‌اند، امكان صدور دانشنامه المثني با مشخصات تابعيت ايراني آنها وجود نداشته و تنها مراتب تغيير تابعيت
در پرونده تحصيلي اين دانش‌آموختگان درج ميگردد.
2 -در خصوص دانشآموختگان غيرايراني كه دوره تحصيل خود را با هويت گذرنامه غيرايراني به اتمام رسانده و قبل از
آن كه مدرك دانشگاهي خود را اخذ نمايند به تابعيت ايران درآمده، صدور مدرك تحصيلي با مشخصات هويتي و
تابعيت ايراني آنها بلامانع بوده و با توجه به اخذ تابعيت ايراني پس از اتمام تحصيل مشمول آموزش رايگان نيز
نخواهند بود.
3 -در خصوص دانش‌آموختگاني كه دوره تحصيل خود را با مدارك هويتي گذرنامه غيرايراني شروع نموده و در طول
دوره تحصيل و پيش از اتمام تحصيل خود تابعيت ايراني اخذ نمودهاند، مدرك تحصيلي براساس مشخصات هويتي و
تابعيت ايراني آنها صادر خواهد شد و از زمان اخذ تابعيت ايراني همانند ساير دانش‌آموختگان ايراني، مشمول قوانين
و مقررات آموزش رايگان خواهند بود.
4 –دانشجويان غيرايراني كه در دوره تحصيلي تابعيت ايراني را احراز مي‌نمايند، مشمول تمامي قوانين و مقررات آموزشي و دانشجويي همانند دانشجويان ايراني بوده و نحوه پرداخت شهريه تحصيل آنان به شرح زير است:
الف- دانشجويان ورودي آزمون سراسري دوره روزانه و پذيرش بورسيه، مشابه دانشجويان ايراني بصورت آموزش رايگان
از تاريخ اخذ شناسنامه ادامه تحصيل مي‌دهند.
ب- دانشجويان ورودي آزمون سراسري دوره شبانه طبق شهريه مصوب دوره پذيرفته شده، ادامه تحصيل مي‌دهند.
ج- دانشجويان پذيرش آزاد (غيربورسيه) طبق شهريه مصوب هيأت امناء دانشگاه هنگام پذيرش اوليه، ادامه تحصيل مي‌دهند.

یادآوري:
همه اتباع غيرايراني داوطلب ثبت نام و شركت در آزمون سراسري سال 1402 ،در صورت دارا بودن شرايط و ضوابط اعلام شده، لازم است در زمان ثبت نام با مراجعه به درگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني:
org.sanjesh.www و ورود به لينك مربوطه نسبت به تكميل اطلاعات درخواستي اقدام نمايند؛ كه پس از تكميل
اطلاعات مورد درخواست در درگاه اطلاع رساني اين سازمان، به اين دسته از داوطلبان يك كد پيگيري 13 رقمي داده
خواهد شد كه داوطلب مي‌بايست اين كد را دقيقاً در محل مخصوصي كه در بند 10 تقاضانامه ثبت نام اينترنتي، پيش‌بيني شده است درج نمايند.

به اشتراک بگذارید

دیدگاه ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *