تابلوي پنجاه و هشتم از سري مهاجرت جيكاب لارنس

و مهاجران ادامه مي دادند… (معرفي سري مهاجرت جيكاب لارنس)

نقاشي هاي جيكاب لارنس در سري مهاجرت تصويري دقيق از خواست رو به رشد نوع بشر است براي دستيابي به آزادي، برابري و فرصت هاي بهتر. انگيزه هايي كه مسيرهاي مهاجرت در جهان امروز را روز به روز گسترده تر و بيشتر و بيشتر مي كنند...
ادامه مطلب