رابطه ابعاد و منزلت‌های هویت با انواع بهزیستی و معنای زندگی، افسردگی، اضطراب و استرس در دانشجویان افغانستانی: نقش تعدیل کننده سکونت در ایران

در این پژوهش ابعاد ومنزلت‌های هویت دانشجویان افغانستانی ساکن در ایران و غیر ساکن با استفاده از پنج بعد
هویت لایکس مورد بررسی قرار گرفت. هم چنین رابطه ابعاد و منزلت‌ها با انواع بهزیستی و معنای زندگی،
افسردگی، اضطراب و استرس این دانشجویان نیز مورد مطالعه قرار گرفت.

با استفاده از نمونه گیری اتفاقی به تعداد 599 نفر از دانشجویان افغانستانی از سه دانشگاه در ایران ( دانشگاه دولتی قم، دانشگاه آزاد اسلامی شاخه پردیسان قم و دانشگاه مفیدقم ) انتخاب شدند. 

مقیاس های مورد استفاده در این پژوهش شامل هفت پرسشنامه، مقیاس سنجش ابعاد هویت، مقیاس بهزیستی روان شناختی، مقیاس بهزیستی اجتماعی، مقیاسعاطفه مثبت، مقیاس معنا داری زندگی- بحران معنا، و مقیاس افسردگی و استرس بود. روش پژوهش از نوع تحقیقات هم بستگی و عِلّی مقایسه ای بود. یا فته های پژوهش نشان داد که
با استفاده از پنج بُعد هویت لایکس و روش تحلیل خوشه‌ای دانشجویان در شش خوشه منزلت‌های هویت شامل
سردرگم، دنباله رو، بحران زده جستجوگر، نا‌متمایز، سردرگم و بحران زده قرار می‌گیرند. سپس تفاوت
این شش منزلت و ابعاد هویت با انواع بهزیستی، معنای زندگی، افسردگی، استرس و اضطراب مورد بررسی قرار
گرفت.

نتایج نشان داد که که بین خوشه‌ها در مؤلفه‌های بهزیستی روانشناختی، بهزیستی اجتماعی، عاطفه
مثبت، رضایت از زندگی، معنای زندگی، افسردگی، اضطراب و استرس تفاوت معنا داری وجود دارد.

 

به اشتراک بگذارید

دیدگاه ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *