بررسی تأثیر وجوه ارسالی مهاجران و کیفیت نهادی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب

دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و بالا از جمله اهداف اصلی مسئولین و سیاستگذاران هر جامعه‌ای
محسوب می‌شود، چرا که این مهم رابطه تنگاتنگی با ارتقا کیفیت زندگی آحاد جامعه دارد.

در پژوهش حاضر، ما به بررسی اثر دو مؤلفه وجوه ارسالی و شرایط نهادی بر رشد اقتصادی در منتخبی از کشورهای در حال توسعه پرداخته‌ایم. بدین منظور:

  • در فصل نخست: کلیات تحقیق ارائه شده است.
  • فصل دوم: بررسی نظری مبانی رشد اقتصادی و رابطه وجوه ارسالی و محیط نهادی 
  • فصل سوم: معرفی مبانی ریاضی مدل اقتصادسنجی به کار گرفته شده در پژوهش
  • فصل چهارم: ضمن معرفی مدل اقتصادسنجی، اقدام به برآورد ضرایب مدل و تفسیر نتایج نموده‌ایم.

نتایج حاکی از بی‌معنی بودن ضریب متغیر وجوه ارسالی است. به بیان دیگر، این متغیر در زمره عوامل
اصلی و اثرگذار بر رشد اقتصادی پایدار کشورهای تحت بررسی نمی‌باشد. همچنین از بین متغیرهای نهادی،
تنها متغیر شفافیت و پاسخگویی دارای ضریب معنی‌دار است.

این بدین معنی است که هرچه آزادی شهروندان در انتخاب حاکمان بیشتر باشد، همچنین هرچه کشوری از سطوح بالاتری از آزادی بیان، آزادی فعالیت‌های مدنی و آزادی رسانه‌ها برخوردار باشد، زمینه مساعدتری برای دستیابی به نرخ‌های بالاتر رشد اقتصادی فراهم است.

سواالت مورد توجه تحقیق حاضر به شرح ذیل است:
1 .رابطه وجوه ارسالی مهاجران به کشورهای مادری خود با رشد اقتصادی چگونه است؟
2 .کدام مولفه‌های نهادی اثر مثبت بر رشد اقتصادی کشورهای دریافت‌کننده وجوه ارسالی
دارند؟

 

به اشتراک بگذارید

دیدگاه ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *