حضور مهاجران افغانستانی در برنامه عصر جدید

‌عصر جدید برای عصر جدید

حضور مهاجران افغانستانی در برنامه‌ی عصر جدید واکنش‌های متفاوتی را برانگیخته است. یادداشت زیر نوشته‌ی آقای علی‌اکبر شریفی رهگذر است که از دریچه‌ی دید یک مهاجر افغانستانی به برنامه‌ی عصر جدید و رویکرد آن در قبال پذیرش مهاجران پرداخته است.
ادامه مطلب