فهرست كتاب های با موضوع مهاجرت

مهاجرت از آن واژه‌های پرتکرار زندگی روزمره‌ی ما شده است. از آن واژه‌ها که در انتهای گپ و گفت های روزمره‌مان مدام تکرارش می‌کنیم و شب‌ها موقع شنیدن اخبار روز جهان همیشه چند تصویر از آن می‌بینیم. اما حقیقت این است که اکثر ما به جز اخبار و شنیده‌های درگوشی و مشاهده‌های محدود و شخصی‌مان از دوستان و آشنایان چیز زیادی در مورد مهاجرت نخوانده‌ایم. تصویر بزرگی که همه‌ی جنبه‌های آن را برایمان نمایش دهد ساخته نشده است. مهاجرت از واژه‌های پربسامد زندگی همه‌ی ما در ایران شده است (چه رفتگان از ایران و چه مهاجرانی که در ایران‌اند) اما هنوز در لیست رشته‌های دانشگاهی ما رشته‌ای به نام مهاجرت وجود ندارد؛ رشته‌ای که مطمئناً ترکیبی خواهد بود از جامعه شناسی و ادبیات و حقوق و انسان شناسی و اقتصاد و تاریخ و دین! از طرف دیگر هم نمایشگاه بین المللی کتاب تهران نزدیک است و گروه‌های مختلف دارند لیست‌های موضوعی خوبی برای عشاق کتاب می‌نویسند. بچه‌های دیاران جای یک لیست کتاب را در این بین خالی دیدند: لیست کتاب با موضوع مهاجرت. نشستند و از کتاب‌های موجود در زبان فارسی لیستی تهیه کردند که در ادامه تقدیم شما می‌شود.
ادامه مطلب