قاچاق مهاجر به مثابه تجارت

قاچاق مهاجر به مثابه‌ی تجارت

«روش تحقیق مورد استفاده روش کیفی و از شیوه مصاحبه عمیق فردی برای گردآوری داده‌ها استفاده شده است. …

ادامه مطلب
پژوهشهای دیاران؛ بازگشت

بازگشت مهاجران بدون مدرک افغانستانی به حالت عادی برگشته است

سازمان جهانی مهاجرت (IOM) چند سال است که آمار بازگشت مهاجران بدون مدرک افغانستانی از چهار مرز اصلی…

ادامه مطلب