تقصیر مهاجران است؟!

اظهارات منصور حاجی، مدیر کل اداره اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران در خصوص مهاجران حاضر در ایران در یک هفته‌ی گذشته واکنش‌های گوناگونی را برانگیخته است. هم مقامات ایرانی، هم مقامات سفارت افغانستان، هم نشریات داخلی و هم نشریات خارج از ایران و هم مطبوعات افغانستان از حرف‌های این مقام مسئول برداشت‌های متنوعی را ارائه کرده‌اند. در این نوشتار می‌کوشیم تا بر اظهارات این مقام مسئول و واکنش‌های مختلف مروری داشته باشیم.
ادامه مطلب