خاک غربت و پای ماندن: داستان یک کارآفرین پاکستانی در ایران

محمد عرفان مقصود، اهل پاکستان است. در لاهور به دنیا آمد. دوران تحصیلش را در شهری که به دنیا آمده بود سپری کرد. همان جا فوق لیسانس بیوتکنولوژی گرفت. او فوق لیسانس دیگری هم از دانشگاه پنجاب گرفته بود، فوق لیسانس علوم سیاسی. سال 2011 بورسیه دکتری سلولی مولکولی گرفت و به ایران آمد و دانشجوي دكتراي دانشگاه فردوسي مشهد شد. در آن جا دانشجوي ممتاز و پژوهشگر برگزيده شد و شركت دانش بنياني كه تاسيس كرد براي بيش از 100 نفر ايراني اشتغال ايجاد كرد...
ادامه مطلب

از تحصیل در تهران تا ویزیت در کابل- زندگی یک پزشک زنان و زایمان افغانستانی

در کابل برق بیشتر از تهران قطع می شود و خانم دکتر برای گفت وگوی تازه با ما از طریق وایبر مشکل دارد. شــارژ موبایلــش مدام رو به اتمام اســت و در هــر وعده که حــرف می زنیم تنهــا می تواند به چند ســوال کوتاه پاســخ دهد. اما از یاد نمی برد که تکرار کنــد: «هیچ خاطره بدی از ایران، مدرســه، معلم ها و همکلاســی هایم نــدارم. هیچ وقت حــس نکردم در آنجا مهاجرم.» او این روزها در افغانســتان است و به گفته خودش به کشورش بازگشته تا به زنان سرزمینش خدمت کند. هرچند تاکنون موفق نشــده در بیمارستانی مشغول به کار شود.
ادامه مطلب