پژوهشهای دیاران؛ بازگشت

بازگشت مهاجران بدون مدرک افغانستانی به حالت عادی برگشته است

سازمان جهانی مهاجرت (IOM) چند سال است که آمار بازگشت مهاجران بدون مدرک افغانستانی از چهار مرز اصلی…

ادامه مطلب