چای سبز در پل سرخ

نگاهی به «چای سبز در پل سرخ»- آشنایان غریب؛ از «افغانی‌بودن» تا «ایرانی گک شدن»

این یادداشت به صورت تحلیلی کتاب چای سبز در پل سرخ را از منظر مطالعات افغانستان‌شناسی و شناخت مهاجران افغانستانی مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد.
ادامه مطلب