مهاجرت های جهانی

آخرین روندهای مهاجرتی در جهان در گزارش سال ۲۰۲۴ سازمان جهانی مهاجرت

گزارش سال ۲۰۲۴ سازمان جهانی مهاجرت در مورد آخرین روندهای مهاجرتی در جهان به همراه آمارها و تحلیل‌های مشاهده‌محور.
ادامه مطلب