ایرانی و افغانستانی در کنار هم

هویت‌یابی مهاجران افغانستانی؛ افغانی؟ ایرانی؟ یا افغانستانی-ایرانی

یکی از پیامدهای پدیده‌ی مهاجرت، مقوله‌ی هویت‌یابی و بحران هویت است. مهاجر یا پناهنده به اضطرار و ن…

ادامه مطلب