میزگرد چالشهای افزایش حضور مهاجران افغانستانی در ایران

میزگرد چالش‌های حضور مهاجران افغانستانی در ایران

تعداد آنها احتمالا حدود ۶ تا ۷ میلیون نفر است که ۴ میلیون نفر رسمی هستند، منتها حتما باید به دسته‌بندی‌های مهاجران افغانستانی آنها توجه کنیم، زیرا یکدست پنداشتن آنها مساله را غیر قابل‌حل می‌کند.
ادامه مطلب