حسام الدین آشنا به انصراف دانشجویان افغانستانی واکنش نشان داد

چند روز پیش برگه‌ی انصراف از تحصیل یکی از دانشجویان پزشکی منتشر شد. همین امر موجب شد تا دوباره موض…

ادامه مطلب