دایاسپورای فلسطین

چرا اقدامات اسرايیل به عنوان استعمار مهاجرتی قلمداد می‌شود؟

استعمار مهاجرتی به صورت معمول، دو وجه را همراه خود دارد. در وهله‌ی اول تحریف تاریخ گذشته سرزمین مستعمره و ناانسان نمایی از مردم آن سرزمین به طرق مختلف. در وهله‌ی دوم جا به جایی جمعیت‌های انسانی به صورت پراکنده و متمرکز. زیرا که با حضور استعمارگران، جمعیت‌های بومی ناگزیر به فرار، کشته‌شدن، مهاجرت و مقاومت در برابر آن هستند. 
ادامه مطلب