زهرا زمانی

زهرا زمانی

آوارگان فلسطینی با سال‌ها آوارگی و سلب مالكيت سرزمين‌شان مواجه‌اند

آوارگان فلسطینی
۷۵ سال از آغاز آوارگی گسترده‌ی فلسطینی‌ها  می‌گذرد و تقریباً 5.9 میلیون پناهنده فلسطینی در سراسر خاورمیانه زندگی می‌کنند. بزرگترین جامعه بدون تابعیت در سراسر جهان فلسطینی‌ها هستند.

پاکستان، پروفایل مهاجرتی (گزارشی از وضعیت مهاجرت در پاکستان)

پاکستان، مهاجران، مهاجرت در پاکستان

گزارشی از وضعیت مهاجرت در پاکستان مرزها…