آرش نصر اصفهانی

آرش نصر اصفهانی

فرصتی برای شهروند شدن

فرصتی برای شهروند شدن مهاجران افغانستانی در ایران
امروز در شرایط شیوع کرونا وضعیت دسترسی افغانستانی‌ها به خدمات درمانی آن‌طور که سفیر این کشور اعلام کرده مساعد نیست. علاوه بر فقر و ناتوانی مالی در پرداخت هزینه‌های درمان، ترس از اخراج گروه‌هایی که فاقد مدارک اقامتی هستند مانعی در برابر مراجعه به مراکز درمانی است.