هرات پر بود از سه‌چرخه. سه‌چرخه‌های زرنج و سه‌چرخه‌های هندی. سه‌چرخه‌هایی که بعضی‌های‌شان باری بودند و بعضی‌های‌شان برای مسافرکشی. کلی زلم‌زیمبو آویزان‌شان بود. تن و بدن همه‌شان هم پر بود از نوشته‌هایی که یک نفر آدم محقق می‌خواست برای ثبت و ضبط و تحلیل کردن‌شان.

هرات پر بود از سه‌چرخه. سه‌چرخه‌های زرنج و سه‌چرخه‌های هندی. سه‌چرخه‌هایی که بعضی‌های‌شان باری بودند و بعضی‌های‌شان برای مسافرکشی. کلی زلم‌زیمبو آویزان‌شان بود. تن و بدن همه‌شان هم پر بود از نوشته‌هایی که یک نفر آدم محقق می‌خواست برای ثبت و ضبط و تحلیل کردن‌شان.

دیدگاه ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *