کرونا و مهاجران افغانستانی

اپیدمی کرونا و اپیدمی سهل‌انگاری و بی‌توجهی

اپیدمی سهل‌انگاری در مهاجران افغانستانی در دوران کرونا. کنش و رفتار جامعه در مواجهه و برخورد با هر…

ادامه مطلب
فرصتی برای شهروند شدن مهاجران افغانستانی در ایران

فرصتی برای شهروند شدن

امروز در شرایط شیوع کرونا وضعیت دسترسی افغانستانی‌ها به خدمات درمانی آن‌طور که سفیر این کشور اعلام کرده مساعد نیست. علاوه بر فقر و ناتوانی مالی در پرداخت هزینه‌های درمان، ترس از اخراج گروه‌هایی که فاقد مدارک اقامتی هستند مانعی در برابر مراجعه به مراکز درمانی است.
ادامه مطلب