حاضرین در جلسه نشست پزوهشکده سیاست گذاری شریف

گزارش تصویری نشست “ازدواج های فراملی و سرنوشت هویتی فرزندان حاصل از آن”

ازدواج های فراملی و سرنوشت هویتی فرزندان حاصل از آن 29 مهر 97 در پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه شریف…

ادامه مطلب