مناظره حسین میرزایی و بهمنی قاجار در مورد حضور مهاجران افغانستانی در ایران

«مهاجرپذیری در ایران» با حضور محمدعلی بهمنی قاجار و حسین میرزایی

مناظره با موضوع «مهاجرپذیری در ایران» با حضور محمدعلی بهمنی قاجار و حسین میرزایی در تاریخ شنبه،۶ آبان ۱۴۰۲، در برنامه شیوه شبکهٔ چهار سیما برگزارشد.
ادامه مطلب