قوانین اشتغال اتباع خارجی در ایران

اشتغال اتباع خارجی در ایران دارای قوانین متعددی در حوزه های محتلف و آیین نامه های متنوع است. در ادامه به بررسی این قوانین که عمدتا ذیل قانون کار تعریف می شود پرداخته خواهد شد.

قانون کار جمهوری اسلامی ایران- اشتغال اتباع خارجی

ماده121-اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آنکه اولا دارای روادید ورود با حق کار بوده وثانیا مطابق قوانین وآیین نامه های مربوطه پروانه کار دریافت دارند.

وزارت کار وامور اجتماعی با رعایت شرایط ذیل درمورد صدور روادید ورود با حق کار مشخص برای اتباع بیگانه موافقت وپروانه کار صادر خواهدکرد:

الف: مطابق اطلاعات موجود در وزارت کار وامور اجتماعی در میان اتباع ایرانی آماده به کار افراد داو طلب واجد تحصیلات وتخصص مشابه وجود نداشته باشد.

ب: تبعه بیگانه دارای اطلاعات وتخصص کافی برای اشتغال بکار مورد نظر باشد.

ج: از تخصص تبعه بیگانه برای آموزش وجایگزینی بعدی افراد ایرانی استفاده گردد.

تبصره : احراز شرایط مندرج در این ماده با هیات فنی اشتغال اتباع خارجی استانی میباشد.

ماده122-وزرات کار ومور اجتماعی میتواند نسبت به صدور ،تمدید وتجدید پروانه کار افراد زیر اقدام نماید :

الف: تبعه بیگانه ای که حداقل ده سال اقامت دائم در ایران دارد.

ب: تبعه بیگانه ای که همسر ایرانی دارد.

ج: مهاجرین کشورهای بیگانه خصوصا کشورهای اسلامی به شرط داشتن کارت معتبر

ماده 129- آیین نامه های اجرایی مربوط به اشتغال اتباع بیگانه از جمله نحوه صدور،تمدید ،تجدید ولغو پروانه کار ونیز شرایط انتخاب اعضائ هیات فنی اشتغال اتباع بیگانه دماده 121 قانون کار با پیشنهاد وزیر کار وامور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده181-کارفرمایانی که اتباع  بیگانه را که فاقد پروانه کار ویا مدت پروانه کار منقضی شده (نامعتبر) را به کار گمارند ویا اتباع بیگانه راغیر از آنچه در پروانه کار آنها قید شده به کاردیگری گمارند ویا در مواردی که راتبطه کاری واستخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع شود ،مراتب را به اداره کل کار وامور اجتماعی اعلام ننمایند.با توجه بهئ شرایط ،خاطی ومراتب جرم به مجازات حبس از 91 روز تا180روز وهمچنین جرایم نقدی محکوم خواهند شد.

  

آیین نامه اجرایی ماده129قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 19/11/1382

الف-صدور روادید ورود با حق کارجهت اتباع خارجی

ماده1-موافقت با صدورروادیدورود با حق کار برای کلیه اتباع خارجی در مراکز استانها وتوسط اداره کل  کار ورفاه اجتماعی انجام می گیرد.

ماده2-مدارک لازم برای تقاضای روادید ورود با حق کار به شرح ذیل است:

1-درخواست کتبی کارفرما مبنی بر درخواست روادید ورود با حق کار با امضای مجاز

2- تکمیل سه نسخه فرمهای مندرج در پیوست مربوط به اتباع خارجی

3-تکمیل فرمهای  اطلاعات مربوط به کارفرمایان

4- تصویر روزنامه رسمی مبنی بر آگهی تاسیس ویا آخرین تغییرات ویا پروانه کسب یا بهره برداری به تاریخ روز

5-تصویر پروانه زناشویی صادره توسط وزارت کشور یایکی از استانداریهای کشور وهمچنین تصویر سند ازدواج وشناسنامه برای آن دسته از اتباعی که دارای همسر ایرانی میباشند.

6-کپی  واصل گذرنامه اتباع خارجی ویا کارت شناسایی معتبر(کارت ویا دفترچه پناهندگی معتبر)

7-سه قطعه عکس 3*4مربوط به تبعه

7-تصویر مدک تحصیلی ویا تجربی ترجمه شده تبعه خارجی متخصص که به تایید سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور متبوع رسیده باشد.

تبصره:

برای آن دسته از اتباع خارجی که به منظور نصب وراه اندازی در بخش صنایع کارخانجات خصوصی وتحت پوشش عازم کشور جمهوری اسلامی ایران هستند علاوه بر مدارک فوق مدارک زیر نیز ضروری میباشد:

1-تصویر قرارداد خرید ماشن آلات در صورت لزوم با ترجه فارسی

2-تصویر برگ سبز ترخیص ماشین آلات

3-تصویر موافقت اصولی یا پروانه بهره برداری

تذکرات مهم در آیین نامه:

  • – کارفرما موظف است حداکثر ظرف مدت یکماه پس از ورود تبعه به کشور مدارک لازم جهت صدورروادید ورود با حق کار وصدور پروانه کار وی به اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان تحویل دهد. در صورت تاخیر طبق ماده 181 قانون کار عمل خواهد گردید.

ب -تمدید پروانه کار :

– کلیه مدارک درماده 2فوق الذکر مورد نیاز می باشد

-تکمیل فرم تعهد کار فرما

-تکمیل فرم گزارش عملکر توسط کارفرما

-تحویل اصل پروانه کار

-یک نسخه مفاساحساب مالیاتی از اداره کل امور مالیاتی جهت تبعه مهمور به مهر اداره امور مالیاتی استان

ج -تجدید پروانه کار:

-کلیه مدارک در ماده 2 فوق الذکر مورد نیاز می باشد.

– تکمیل فرم تعهد کارفرما

-یک نسخه مفاسا حساب مالیاتی (توضیح فوق الذکر)

-نامه رضایت نامه  از کار فرمای قبلی که تاریخ اتمام کار تبعه در آن ذکر شده باشد.

-تحویل اصل پروانه کار

د- ابطال پروانه کار

-نامه درخواست کارفرما مینی بر اتمام قرادادبا تبعه

 -یک برگ مفاسا حساب مالیاتی

-تحویل اصل پروانه کار

-تکمیل فرم اطلاعات فردی وشغلی

به اشتراک بگذارید

دیدگاه ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *