داستان های مهاجرت

شما هم داستان خود را منتشر کنید ...
آخرین داستان ...
مهاجرت غیرقانونی کودکان افغانستانی از افغانستان به ترکیه
: آن‌ها از افغانستان به بلوچستان رفته بودند. یک هفته همان‌جا اقامت داشتند و بعد از بلوچستان ...