داستان های مهاجرت

شما هم داستان خود را منتشر کنید ...
آخرین داستان ...
: در سه طبقه، تعداد زیادی کلاس که هیچ وقت هم نفهمیدم چه تعداد کلاس وبا حیاطی بزرگ، مدرسه نزد...