پژوهش ها

واژگان مهاجرت

واژگان مهاجرت

 

 

گزارش سازمان جهانی مکنزی از پدیده مهاجرت در جهان

گزارش سازمان جهانی مکنزی از پدیده مهاجرت در سطح جهان

 

مردم در حرکت

بخش اول: روندهای کلی مهاجرت در ناحیه ی آسیا و اقیانوسیه

بخش دوم: انواع مهاجرت ها در ناحیه ی آسیا و اقیانوسیه

بخش سوم: محرک های مهاجرت