گزارش نشست “شب افغانستان”

گزارش نشست “شب افغانستان”

چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۰، کافه‌ی خانه‌ی کابل و انجمن دیاران میزبان جمعی از اساتید حوزه شعر و ادب و پژهشگران و فعالین حوزه مهاجرت بود

زیست مهاجران غیرقانونی در ایران: بررسی چالش ها و ارائه راهکار

زیست مهاجران غیرقانونی در ایران: بررسی چالش ها و ارائه راهکار

زیست مهاجران غیرقانونی در ایران: بررسی چالش ها و ارائه راهکار منتشر شد

ترس معقول

ترس معقول

به مناسبت هفتاد سالگی کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل

بازگشت طالبان: آن‌ها دارند همسایه‌ می‌شوند.

بازگشت طالبان: آن‌ها دارند همسایه‌ می‌شوند.

نگرانی‌ها و خوشحالی‌های پاکستان، ایران، چین، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان در قبال روی کار آمدن طالبان چیست؟

بازگشت به بالا